محل پروژه: ایران - تهران
مالک: آقای اسکندری
معمار: آقای فرزاد دلیری
سال ساخت: 2006
مساحت: 13200 متر مربع
پانل آلومینیومی کامپوزیت: 7200 متر مربع
نمای شیشه ای آلومینیومی: 7000 متر مربع
کلایمر مونو ریل: 150 متر