محل پروژه: ایران - تهران
معمار: آقای جواهرچی
سال ساخت: 2015
مساحت: 53 متر مربع