محل پروژه: ایران - تهران
معمار: شرکت آلومین
سال ساخت: 2007
مساحت: 7800 متر مربع
پانل آلومینیومی کامپوزیت: 6200 متر مربع
نمای شیشه ای آلومینیومی: 1200 متر مربع