محل پروژه: ایران - لواسان
معمار: آقای کاشف
Year of Construction: 2008