سیستم CW 50

Concept Wall® 50 یک سیستم نما و سقف است که آزادی طراحی نامحدودی را ارائه می دهد و حداکثر شفافیت را فراهم می کند. به همین ترتیب ، CW 50 در چندین نوع طراحی و شیشه در دسترس است ، اما همچنین شامل انواع مختلف فنی برای مطابقت با سطح مشخص شده از مقاومت در برابر آتش و عایق حرارتی است.

Ask about this product