محل پروژه: ایران - تهران
مالک: S.S.M
معمار: شرکت شارستان
سال ساخت: 2013
مساحت: 13300 متر مربع
پانل آلومینیومی کامپوزیت: 8800 متر مربع
نمای شیشه ای آلومینیومی: 4300 متر مربع