محل پروژه: ایران - تبریز
معمار: آقای بوشهری
سال ساخت: 2011
مساحت: 9200 متر مربع
پانل آلومینیومی کامپوزیت: 9200 متر مربع