محل پروژه: ایران - شیراز
مالک: آقای حجازی
معمار: آقای کاشف
سال ساخت: 2012
مساحت: 400 متر مربع
نمای شیشه ای آلومینیومی: 400 متر مربع