محل پروژه: ایران - تهران
مالک: آقای زمردی
معمار: آقای فرزاد دلیری
سال ساخت: 2007
مساحت: 1300 متر مربع
پانل آلومینیومی کامپوزیت: 1300 متر مربع