محل پروژه: ایران - تهران
معمار: آقایان دلیری و غلامپور
سال ساخت: 214
مساحت: 447 متر مربع
پانل آلومینیومی کامپوزیت: 447 متر مربع