محل پروژه: ایران - عسلویه
مالک: HIA Co
معمار: شرکت راه شهر
سال ساخت: 2005
مساحت: 9200 متر مربع
پانل آلومینیومی کامپوزیت: 7200 متر مربع
نمای شیشه ای آلومینیومی: 2100 متر مربع