محل پروژه: ایران - تهران
مالک: آقای حسنی
معمار: دکتر وکیلی
سال ساخت: 2013
مساحت: 2000 متر مربع
پانل آلومینیومی کامپوزیت: 2000 متر مربع