محل پروژه: ایران - تبریز
مالک: شرکت فنر
معمار: شرکت آتک
سال ساخت: 2006
مساحت: 5150 متر مربع
پانل آلومینیومی کامپوزیت: 3200 متر مربع
نمای شیشه ای آلومینیومی: 1950 مترمربع