محل پروژه: ایران - کرج
معمار: آقایان رحمانیان
سال ساخت: 2011
مساحت: 290 متر مربع