محل پروژه: ایران - کرج
مالک: آقای کیانی
معمار: آقایان رحمانیان و حیرتی
سال ساخت: 2010