محل پروژه: ایران - کرج
معمار: آقای علوی
سال ساخت: 2006
مساحت: 1100 متر مربع
نمای شیشه ای آلومینیومی: 1100 متر مربع