محل پروژه: ایران - تهران
مالک: دانشگاه ملی
معمار: دکتر فرهاد احمدی
سال ساخت: 1400
مساحت: 4050 متر مربع